Simulointi

Lapset ja perhe -kokonaisuuden vastaanottotoiminnan simuloinnin tulokset julkaistiin 1.11.2017. Simuloinnin avulla mallinnettiin virtuaalisesti uudessa palvelukeskuksessa käytössä olevat hoitoprosessit tilojen näkökulmasta. Tämä vaati henkilökunnaltamme tulevaisuusajattelua, sillä heidän piti arvioida minkälaiset ovat asiakkaiden prosessit tulevaisuudessa.

Miten sairaalahankkeessa päädyttiin simulointiin? Uudessa palvelukeskuksessa vastaanottotoimintojen työskentelyprosessit muuttuvat tilankäytön näkökulmasta, sillä jatkossa vastaanottotiloja käytetään vain vastaanottotyöhön ja muu työ tehdään tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa tiloissa monitilatoimistossa. Näin vapautetaan vastaanottotilaa useamman ammattilaisen käyttöön kuin mitä tällä hetkellä on käytäntönä, ja toisaalta monitilatoimistossa henkilökunnalle luodaan nykyistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön. Tämä on selvästi trendinä terveydenhuollossa tällä hetkellä, kun useampi terveydenhuollon toimija suunnittelee ja toteuttaa vastaavaa toimintamallia. Ymmärtääkseni monilla muilla aloilla asiakastapaamisten rajoittuminen asiakastiloihin ja muun työn ohjautuminen monitilatoimistoihin on ollut suuntauksena jo useita kymmeniä vuosia. Nyt sairaalakannan uudistuessa ja tilojen käytön tehostamistarpeen korostuessa tämä toimintamalli rantautuu myös terveydenhuoltoon.

Simuloinnin avulla testattiin virtuaalisesti nykyisten tilasuunnitelmien riittävyyttä. Käyttäjämme ovat tuoneet esille huolensa toimintamalliin liittyvistä muutoksista ja tilojen riittämättömyydestä. Henkilökuntamme mietti etenkin sitä miten uudessa toimintatavassa toteutuu asiakaskeskeisyys ja joustavuus. Sen vuoksi haluttiin varmistaa tilojen riittävyys sekä asiakkaita hoitavan henkilöstön riittävyys.

Simulointi vaati henkilökunnalta visionääristä tulevaisuusajattelua, kun he suunnittelivat tulevaisuuden hoitoprosesseja. Prosessit kuvattiin ja niihin liitettiin asiakasmäärät. Työtä tehtiin hyvinkin pikkutarkasti miettien minkä verran aikaa kuluu eri tehtäviin. Tällaisessa tarkassa työskentelyssä huomionarvoista oli se, että esille tuli paljon tilastoimatonta, mutta asiakkaalle arvokasta työtä. Tilastoimattomalla työllä tarkoitan sitä, että kaikki sairaalassa tehty työ ei välttämättä tilastoidu konkreettisesti mihinkään järjestelmään. Tämän vuoksi osa nyt simuloiduista vastaanottojen henkilökunnista teki valtavan työn käydessään läpi kalentereitaan ja verraten niitä organisaation tilastoihin. Aiemmin hankkeessa toteutettuihin tilatarpeen simulointeihin verrattuna tälle ryhmälle oli luonteenomaista moniammatillisen työn korostuminen. Ylpeydellä sai tutustua ryhmän suunnitelmiin asiakkaiden hoitoprosesseista, jotka perustuvat parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Simuloinnin näkökulmasta moniammatillisuuden ja prosessien monitahoisuuden korostumisen tuominen esille myös simuloitavaan malliin oli työlästä, mutta ilman muuta sen arvoista. Meillä on upeaa henkilökuntaa!

No mitä tämä simulointi tuotti? Simulointi tuotti meille paljon arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. Tiivistetysti tulokset osoittivat tilaohjelman tilojen määrän olevan pääsääntöisesti riittävät, mutta tilatyyppien suhteen saimme tarkempaa tietoa. Esimerkiksi ryhmätiloja tarvitaan enemmän kuin mitä tilaohjelmaan on suunniteltu, mutta vastaavasti vastaanottohuoneita tarvitaan vähemmän.

Sairaalahankkeemme on prosessi ja tämä oli yksi pieni osanen siitä. Halusin kuitenkin jakaa sen teidän kanssanne. Kiitos kuuluu henkilökunnalle ja Delfoin konsulteille!

Ystävällisin terveisin
Soili

[wp_social_sharing social_options='facebook,twitter,linkedin' facebook_text='Jaa Facebookissa' twitter_text='Jaa Twitterissä' googleplus_text='Jaa Google+:ssa' linkedin_text='Jaa LinkedInissä' pinterest_text='Jaa Pinterestissä' icon_order='f,t,g,l,p' show_icons='0' before_button_text='' text_position='' social_image='' ]