Psykiatria

Keskussairaalan psykiatrian palvelut on jaettu aikuispsykiatriaan, lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan.

Psykiatrian yksiköt sijaitsevat Hämeenlinnan sairaala-alueella kauniissa 1930-luvulla valmistuneessa rakennuksessa
sekä Riihimäellä vanhan pääterveysaseman tiloissa (Penttilänkatu 5). Moniammatilliset tiimit huolehtivat jokaisen asiakkaan
yksilöllisen hoitosuunnitelman toteutumisesta ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Hoidon tavoitteena on edistää asiakkaan itsenäistä arjessa pärjäämistä ja parantaa hänen elämänlaatuaan.

Lääkehoidon ohella käytämme myös muita biologisia hoitoja, kuten magneettistimulaatiota ja sähköhoitoa. Niistä on saatu erittäin hyviä tuloksia, ja ne toimivat monilla potilailla jopa kemiallisia masennuslääkkeitä paremmin.

Tavoitteenamme on käynnistää psykiatrisen hoidon tarpeen arviointi 1-3 päivän sisällä. Toimintamallia pilotoidaan Riihimäellä ns. Ketterä-arviointiyksikössä, ja malli on tarkoituksena ottaa käyttöön koko maakunnan alueella vuosien 2017-2018 kuluessa.

Tavallisimpia syitä erikoissairaanhoitoon hakeutumiseen ovat:

• psykoosit, esim. skitsofrenia
• itsemurhayritykset tai itsemurhavaarassa olevat potilaat
• potilaat, joiden masennus tai ahdistuneisuus on pitkittynyt
• vaikeista persoonallisuushäiriöistä kärsivät potilaat.

Erikoisalan tutkimus- ja hoitomuotoja ovat:

• yksilö-, ryhmä- ja perheterapiat
• toiminnalliset terapiat
• psykiatrinen kuntoutus
• lääkehoito
• sähköhoito
• psykologiset tutkimukset ja testaukset
• toimintakykyarviot
• konsultaatiopalvelut.

Henkilökunta

Psykiatrian yksiköiden henkilökuntaan kuuluu psykiatrian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, sosiaalityöntekijöitä, kuntoutusohjaajia, toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeutteja sekä osastonsihteereitä. Monella työntekijällä on psykoterapeutin pätevyys.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo on verkkopalveluiden kokoelma, josta saa mielenterveyteen liittyvää apua, tukea, tietoa ja ohjausta. Sivusto auttaa oireiden tai ongelmien vakavuustason määrittelyssä sekä ohjaa tarvittaessa sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin. Sivusto on jaettu aikuisten ja nuorten palveluihin. Aikuisten palvelu sisältää myös itsehoito-ohjelmia. Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista. Palvelun toivotaan auttavan vaikeiden mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyssä.

>>>Siirry Mielenterveystaloon

Hoitomaksut

Avohoitokäynneiltä ei peritä poliklinikkamaksua. Osasto- ja päiväosastohoidosta peritään hoitopäivämaksu. Myös osa lausunnoista ja todistuksista ovat maksullisia.

Kokemuksesta kumppanuuteen –koulutus ja kokemusasiantuntijatoiminta

Khshp:ssämme on järjestetty kaksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä heidän omaisilleen tarkoitettua Kokemuksesta kumppanuuteen-kokemusasiantuntijakoulutusta vuosina 2017-2019 . Koulutettuja kokemusasiantuntijoita sairaanhoitopiirissämme on nyt 23 kpl. Viimeinen koulutus päättyi toukokuussa 2019, seuraavan koulutuksen alkamisesta ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa. Koulutus sisälsi 29 luentoa ja 16 ryhmätapaamista. Luennot järjestettiin viikoittain aina tiistaisin kello 12.30–15.30 Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahvenisto-rakennuksessa. Osa luennoista oli avoimia yleisöluentoja, joista tiedotettiin erikseen FinFami Kanta- Häme Mielenterveysomaiset ry:n kautta.
Koulutuksen luennoilla käsiteltiin yleisimpiä psyykkisiä sairauksia ja häiriöitä sekä elämänhallintakeinoja, ja niillä oli mukana aina myös kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Ryhmätapaamisissa koulutettavat työstivät omaa tarinaansa ryhmän ja ryhmänohjaajien avustuksella.

Kurssimuotoisen toiminnan tavoitteena on tukea mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien ja omaisten voimavaroja ja arjessa selviytymistä. Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista: joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä.

Koulutettuja kokemusasiantuntijoita voit tilata tilaisuuksiin keskustelemaan, luennoimaan, asiantuntijajäseneksi tai jotain muuta, joko suoraan heiltä Minna Kaasinen puh. 040 634 2700  tai Erja Forsman puh. 040 682 2232, sähköpostilla [email protected]

Koulutettuja kokemusasiantuntijoita Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin alueella

Hakemuslomakkeet koulutukseen:

Kuntoutujan hakemus kokemusasiantuntijakoulutukseen

Omaisen hakemus kokemusasiantuntijakoulutukseen

Lisätietoja: Minna Kaasinen puh. 040 6342700  tai Erja Forsman puh. 040 682 2232