Asiakasmaksun poistaminen KHSHP:ssä

Terveydenhuollon asiakasmaksu voidaan poistaa perustuen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:ään. Pykälässä velvoitetaan kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä asiakasmaksu, mikäli sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Vapautusmahdollisuus koskee sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgian maksua, hoitopäivämaksua ja muita vastaavia erikoissairaanhoidossa perittäviä tasasuuruisia maksuja. Vapautusmahdollisuus ei koske pitkäaikaishoidon maksuja, jotka määrätään yksilöllisen harkinnan perusteella. Asiakasmaksun poistaminen ei koske myöskään lääkärintodistusten maksuja eikä muista asiakirjoista perittäviä maksuja.

Haku kevennetyllä menettelyllä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on linjannut, että asiakasmaksun poistoa voi hakea niin sanotulla kevennetyllä menettelyllä, mikäli perheetön asiakas kuuluu Kela-päätösten piiriin (takuueläke, myönteinen toimeentulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki). Tällöin riittää hakemukseen liitettävä Kelan päätös asiasta ja verotustodistus. Jos perheellisellä hakijalla on myönteinen toimeentulotukipäätös, myös hän saa päätöksen kevennetyllä menettelyllä. Päätökset kevennetyllä menettelyllä käsitellään KHSHP:n laskentapalveluissa.

– Pienituloisten maksuvaikeudet näkyvät nimenomaan vaikeutena selvitä terveydenhuollon maksuista, mikä on johtanut ulosottojen lisääntymiseen. Maksujen periminen ei saa johtaa hoitojen laiminlyönteihin, ja sen vuoksi olemme huomioineet poistokäsittelyssä erityisesti pienituloisten asemaa. Kevennetyllä menettelyllä hakija saa asiansa käsiteltyä helpommin ja nopeammin, kertoo KHSHP:n johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara.

Haku laajemman selvityksen perusteella

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa hakijalta vaaditaan edelleen laajemmat tulo- ja menoselvitykset liitteineen, jolloin asiakasmaksu voidaan poistaa tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Yksilöllisen arvioinnin hakemusten pohjalta tekee sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä ja päätöksen tekee johtajaylilääkäri. Jos muun edun kuin toimeentulotuen saaja (takuueläke, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki) on perheellinen, haetaan asiakasmaksun poistamista laajemman selvityksen pohjalta, koska asiakasmaksupoistaminen on kytketty laissa toimeentulotukeen ja toimeentulotuen haun yhteydessä selvitetään myös perheen tulot.

Asiakas voi hakea asiakasmaksun poistamista hakemuslomakkeella, joka löytyy sairaanhoitopiirin verkkosivuilta osoitteesta www.khshp.fi/meille-hoitoon/potilaan-oikeudet/hoitomaksut/. Asiakasmaksun poistamista tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Hakemus toimitetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon joko henkilökohtaisesti tai postitse. Tarkemmat tiedot asiakkaalle löytyvät hakemuksesta ja ohjeita voi kysyä myös sosiaalipalveluista, puh. 03 629 2234 tai laskentapalveluista, puh. 03 629 3179.