Kanta-Hämeen keskussairaalan vierailuohje 11.9. saakka

Vierailuohje Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tiloissa (Kanta-Hämeen keskussairaala)

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa purettiin 17.6.2020 alkaen. Suosituksen purkaminen koski sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.

Käytännössä sairaanhoitopiirin alueella voidaan tartuntatautilain 17§ ja 58§:n mukaisesti yksikkö- ja tilakohtaisesti ohjata tai rajoittaa vierailuja epidemiatilanteen ja riskiarvion mukaisesti. Perusteet rajoittaa vierailuja perustuvat potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseen, samalla pyrkien sallimaan potilaan toipumista ja kuntoutumista edistävää läheisten läsnäoloa hoitojakson aikana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä arvio paikallista epidemiatilannetta ja ohjeistusta asiaan liittyen viikoittain.

Kanta-Hämeen keskussairaalan tiloissa vierailuohje on voimassa 11.9.2020 saakka seuraavasti:

 • vierailut sallitaan osastolla normaaliajasta poiketen vain vierailuaikoina klo 16-19 sellaisilla osastoilla ja potilashuoneissa, joissa ei ole immuunivajauspotilaita ja joilla ei hoideta ensi sijassa COVID19-epäilyjä
  • näin ollen vierailut osastoilla 6A, 6B ja 4B tapahtuvat vain erikseen sovitusti
  • synnytysvuodeosastolla vierailut toivotaan rajattavaksi terveeseen tukihenkilöön tai lapsen isään
 • vierailulle saa tulla yhden hengen huoneisiin korkeintaan 2 vierailijaa kerrallaan
 • mikäli potilas on usean hengen huoneessa vierailijoita saa olla vain 1 ja
  • vierailua suositaan ensi sijassa kahviossa tai osaston päivähuoneessa, mikäli sellainen on käytettävissä ja potilaan kunnon kannalta on mahdollista näin sopia
  • vierailija käyttää koko vierailun ajan suu-nenäsuojusta (saatavilla kanslian vierestä, käsidesinfektiopisteen yhteydessä)
  • vierailu saa kestää vain 30min
 • Mikäli vierailu tapahtuu ulkotiloissa, voidaan näistä ohjeista poiketa suojainten käytön ja vierailijoiden määrän tai keston osalta. Tällöin suositellaan edelleen sopimaan asiasta yhteistyössä hoitavan yksikön kanssa
 • vierailuissa toivotaan edelleen käytettävän harkintaa, jos yhteydenpito onnistuu muutoin kuin paikalle tulemalla ja sairaalassaoloaika on potilaalla lyhyt
 • vierailulle ei saa tulla jos

Ohjeesta poikkeavat vierailut pyritään inhimillisistä syistä järjestämään esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa tai kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen yksikön kanssa sopien. Lastenosastolla potilaan vanhemmat voivat osallistua lapsen hoitoon aiempaan tapaan lastenosaston käytännöt huomioiden ja pyrkien rajaamaan saattaja yhteen henkilöön kerrallaan. Ohjeita voidaan yksiköissä tarkentaa erikseen potilaan hoito ja turvallisuus sekä sujuva toiminta huomioiden.

Tartuntatautilaki 17§

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Toimet on sovitettava yhteen terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädettyjen potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. Toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava tartunnan torjunnasta. Toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. Toimintayksikön johtajan on käytettävä apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja sovitettava toimintansa yhteen kunnan tai kuntayhtymän toteuttamien toimien sekä valtakunnallisten hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaohjelmien kanssa

Tartuntatautilaki 58§

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.