Terveydenhoitopalveluiden markkinoinnille laadittiin eettiset ohjeet

Sairaanhoitopiirin aiempi johtaja Hannu Juvonen kuvattuna läheltä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen on johtanut myös Sairaanhoitopiirien johtajat ry:tä.

Suomen sairaanhoitopiirien johtajat ovat hyväksyneet kokouksessaan 14. syyskuuta 2018 ohjeet terveydenhoitopalveluiden markkinoinnin eettisiksi pelisäännöiksi. Ohjeistusta valvomaan perustetaan erillinen neuvottelukunta, jonka jäsenet nimetään vuosittain palveluntuottajien kokouksessa.

– Terveydenhoitopalveluissa on käynnissä merkittävä muutos, jossa asiakkaiden valinnanvapaus ja kilpailu eri palveluntuottajien välillä tulee lisääntymään. Julkisessa erikoissairaanhoidossa asiakas on saanut valita kiireettömän hoidon hoitopaikkansa vuodesta 2014 lähtien, mikä on käynnistänyt myös palveluiden markkinoinnin ja keskustelun reiluista ja sopivista toimintatavoista, kuvailee Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n puheenjohtaja Hannu Juvonen.

Laadituissa ohjeissa otetaan vahvasti huomioon Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemykset sekä terveydenhuollon toimialan erityiset vaatimukset markkinoinnin etiikkaan.

– Toiveena on, että aluksi kaikki Suomen sairaanhoitopiirit hyväksyvät ohjeiston ja sitoutuvat sitä noudattamaan. Jatkossa mukaan voidaan pyrkiä saamaan myös muut julkisen terveydenhuollon palveluntuottajaorganisaatiot ja yksityiset yritykset, joiden rooli on todennäköisesti vahvistumassa tulevaisuudessa sote- ja maakuntauudistuksen avaamilla markkinoilla, Juvonen toteaa.

Markkinointia valvova neuvottelukunta toimii vastaavana itsesääntelyelimenä kuin Julkisen sanan neuvosto (JSN) tai Mainonnan eettinen neuvosto (MEN). Terveydenhoitopalveluiden oma itsesääntelyelin koettiin tarpeelliseksi, koska Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa esimerkiksi markkinoinnin harhaanjohtavuuteen tai totuudenvastaisuuteen.

– Tällä alalla on erityisen tärkeää, että markkinointi on asiallista, luotettavaa, totuudenmukaista ja viimeisimpään tietämykseen perustuvaa. Asiakkaalle tai potilaalle ei saa syntyä vääriä mielikuvia tai epärealistisia odotuksia hoidon tulosten suhteen, ja myös riskeistä täytyy kertoa, Juvonen tiivistää.

Juvosen mukaan ohjeissa on pyritty ottamaan yksityiskohtaisestikin kantaa markkinoinnin sallittuun ja ei-sallittuun sisältöön, jotta ohjeet edistäisivät tervettä ja toimivaa kilpailua sekä ylläpitäisivät terveydenhoitoalan henkilökunnan kollegiaalisuutta ja keskinäistä arvostusta.

– Asiakkailla tulee olla mahdollisuus saada asiallista tietoa palveluista, ja annettavan tiedon tulee tukea asiakkaiden ja potilaiden mahdollisuutta käyttää valinnanvapauttaan terveydenhuoltopalveluissa. Valinnanvapaus ja sen vahvistumista tukeva eettinen markkinointi voivat osaltaan tehostaa kilpailua ja parantaa palveluiden laatua, mutta kilpailun tulee olla reilua, Juvonen kiteyttää.

Ohjeiston toimeenpanosta vastaa aluksi 14.9.2018 valittu Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n uusi hallitus.

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin juuri käynnistyneessä, hoidon saatavuuden ympärille rakentuvassa markkinointikampanjassa on jo otettu huomioon laadittu ohjeistus. Tutustu ohjeisiin alla olevan linkistä:

Eettiset ohjeet terveydenhoitopalvelujen markkinoinnista