Vierailuohje Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tiloissa (Kanta-Hämeen keskussairaala) 15.1.2021. asti

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa purettiin 17.6.2020 alkaen. Suosituksen purkaminen koski sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.

Käytännössä sairaanhoitopiirin alueella voidaan tartuntatautilain 17§ ja 58§:n mukaisesti yksikkö- ja tilakohtaisesti ohjata tai rajoittaa vierailuja epidemiatilanteen ja riskiarvion mukaisesti. Perusteet rajoittaa vierailuja perustuvat potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseen, samalla pyrkien sallimaan potilaan toipumista ja kuntoutumista edistävää läheisten läsnäoloa hoitojakson aikana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä arvioi paikallista epidemiatilannetta ja ohjeistusta asiaan liittyen viikoittain.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tiloissa päivitetty vierailuohje on voimassa jatkettuna ajalle 15.12.2020-15.1.2021 seuraavasti:
Normaalit vierailut tai potilashoitoon liittymätön oleskelu eivät ole sallittuja epidemiatilanteen leviämisvaiheessa.
• Vierailut sallitaan vain painavasta syystä, kuten palliatiivisen- eli saattohoidon yhteydessä tai kriittisesti sairaan potilaan kohdalla vain erikseen sovitusti.

o COVID-19-positiivisen potilaan luona tapahtuvat vierailut vain erityisestä syystä ja erikseen sovituin järjestelyin.
o Synnytysvuodeosastolla ja äitiyspoliklinikalla (esim. rakenneultrissa) vierailut rajataan terveeseen tukihenkilöön tai lapsen isään. Muita lapsia ei tule ottaa mukaan äitiyspoliklinikkakäynnin ajaksi.
o Alaikäisten hoidossa lastenyksikössä yksi, oireeton vanhempi on tervetullut osallistumaan lapsen hoitoon yksikössä sovitun käytännön mukaisesti.
o Päivystyksessä ja poliklinikoilla sallitaan yksi, oireeton saattaja, mikäli se on välttämätöntä.

• Vierailija käyttää koko vierailun ajan suu-nenäsuojusta.
• Sovitulle vierailulle saa tulla yhden hengen huoneisiin korkeintaan kaksi vierailijaa kerrallaan.
• Vierailulle ei saa tulla jos:

o Vierailijalla tai hänen perheenjäsenellään on hengitystieoireita, kuumetta tai muu infektio-oire.
o Vierailijalla on karanteeni tai muu kontakti koronaan sairastuneeseen edeltävän 10 vuorokauden aikana, tai hän on itse sairastanut koronan alle kuukausi aiemmin.
o Vierailijalla on takana ulkomaanmatka muualle kuin maihin, joista matkustusrajoitukset on THL:n kulloinkin päivitetyn listauksen mukaisesti purettu (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia).

Ohjeita voidaan yksiköissä tarkentaa erikseen potilaan hoito ja turvallisuus sekä sujuva toiminta huomioiden.

Tartuntatautilaki 17§
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Toimet on sovitettava yhteen terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädettyjen potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. Toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava tartunnan torjunnasta. Toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. Toimintayksikön johtajan on käytettävä apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja sovitettava toimintansa yhteen kunnan tai kuntayhtymän toteuttamien toimien sekä valtakunnallisten hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaohjelmien kanssa

Tartuntatautilaki 58§
Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.