Uuden sairaalan tontti, tavoitettavuus ja mahdollisuudet

Julkaistu Hämeen Sanomissa 23.9.2017

Uuden keskussairaalan suunnittelu keskustatontille Harvialantien varteen on herättänyt kysymyksiä ja huolta muun muassa liikenteen ja pysäköintijärjestelyjen osalta.

Suunnittelijan näkökulmasta radan varteen sijoittumisen hyödyt saavutettavuuden osalta ovat moninkertaiset haasteisiin nähden. Uusi sairaala tulee sijaitsemaan Hämeenlinnan pääkatujen varrella, ja kaavaillut uudet kevyen liikenteen sillat radan yli parantavat yhteyksiä paitsi uuteen sairaalaan, myös saman suunnan muille alueille.

Liikenteellisesti hanke tulee antamaan Paasikivenkadun tulevalle jatkeelle lisää olemassa olon oikeutusta. Harvialantien liikennealue saadaan hyvällä suunnittelulla paljon nykyistä sujuvammaksi vaikka liikennemäärät kasvaisivatkin. Rautatieaseman, sillan ja uuden sairaalan yhteyksien myötä saadaan luotua myös mielenkiintoisia kevyen liikenteen reittejä radan molemmin puolin ja luonnollisesti suunnitelmissa varaudutaan riittävään ja laadukkaaseen pyöräpysäköintiin.

Sijainti rautatieaseman lähellä tarjoaa toimivat joukkoliikenneyhteydet kauempaakin tuleville työntekijöille ja asiakkaille. Houkutteleva raideliikenneyhteys ja sijainti saattavat vaikuttaa kulkutapajakaumaan tulevaisuudessa jopa niin merkittävästi, että investoitavassa autopysäköinnin määrässä voidaan säästää.

Saattoliikenneyhteys sairaalaan sijoittuu suunnitelmassa luontevasti Harvialantien puolelle Viipurintien läheisyyteen. Ambulanssiliikenne on suunniteltu toteutettavaksi Harvialantieltä tontin eteläiseltä osalta. Huoltoliikenne tontille toteutetaan Harvialantieltä tontin eteläsuunnasta ja radan puolelta. Jatkossa liittymäliikenne huomioidaan tarkemmin osana liikennesuunnittelun kokonaisuutta.

Tontille sijoitettavan pysäköinnin paikkamääräksi on tässä vaiheessa arvioitu 900 autopaikkaa, joka on lähellä samaa autopaikkamäärä kuin nykyisellä sairaalanmäellä tällä hetkellä. Haluttu määrä on toteutettavissa uudelle tontille monilla eri tavoilla. Saattopaikkoja ja lyhytaikaista pysäköintiä varataan sisäänkäynnin läheisyyteen, maantasoon. Erityisesti synnyttäjien sisäänkäynnille ja päivystykseen suunnitellaan sujuva, nopea ja lyhytkestoinen pysäköintimahdollisuus.

Erillinen pysäköintilaitos on kustannustehokas ratkaisu ja se voidaan toteuttaa arkkitehtonisesti korkeatasoisena. Sieltä voidaan saada sujuva sisäyhteys sekä liittyminen mahdolliseen uuteen radan alittavaan tai ylittävään jalankulkuyhteyteen. Robottiparkki on moderni, tehokas ja tilaa säästävä tapa pysäköidä suuria määriä autoja, mikä on muualla osoittautunut toimivaksi ja kustannuksiltaan jopa perinteistä pysäköintilaitosta halvemmaksi ratkaisuksi pidempiaikaisen pysäköinnin ratkaisuna. Pysäköintijärjestelyt kuitenkin arvioidaan vasta siinä vaiheessa, kun tulevan sairaalan palvelukokonaisuus on selvinnyt. Sitä ei siis ole vielä tässä vaiheessa lyöty lukkoon.

Tilaa tontilla on runsaasti ja ”reunaehtoja” on itse asiassa jopa poikkeuksellisen vähän. Ammattilaisnäkökulmasta meillä ei ole tiedossa mitään syytä miksei tontille pystyttäisi luomaan logistisesti ja toiminnallisesti ihanteellista tulevaisuuden sairaalaa. Tämä on poikkeuksellinen hieno lähtökohta suunnittelulle ja olemme siitä erittäin innostuneita!

Kokonaisratkaisu tontille suunnitellaan siten, että laajennukselle jää tilaa. Sairaalasuunnittelussa muuntojoustavuus on avainsana, ja sitä on kahdenlaista: muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä.

Geneerisyys, eli tilojen tekeminen mahdollisimman yleispäteviksi on toinen tärkeä lähtökohta. Terveydenhuolto muuttuu ja tämä on yksi tapa varautua siihen. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut – modulaarisuus – tehdään siten, että muutokset ovat mahdollisimman helppoja toteuttaa.

Vaikka muoto hyvässä arkkitehtuurissa aina seuraakin toiminnallisuutta, on muodonannolla ja esteettisyydelläkin aina suuri merkitys, varsinkin terveydenhuollon rakentamisessa. Tutkimusten mukaan hyvät arkkitehtoniset ratkaisut voivat edistää paranemista: erityisesti tähän liittyy riittävä päivänvalon määrä ja miellyttävät näkymät. Vehreät sisäpihat ja puutarhat sekä miellyttävät ulkoalueet edistävät myös paranemista, ja tämä tullaan niin ikään huomioimaan suunnittelussa.

Orientoitavuus, eli helppous löytää sairaalassa paikasta toiseen on myös erittäin tärkeää, ja siihen kiinnitetään runsaasti huomiota, selkeiden pohjaratkaisujen ja avoimuuden vaatimuksina.

Kaupunkikuvallisesti paikka on arkkitehdille erittäin mielenkiintoinen, kun kaupungin keskusta laajenee loogiseen suuntaan. Tulevaisuuden sairaalassa on myös liiketiloja ja kaikille avoimia ravintoloita – uusi sairaala on hyvinvointikeskus, mutta myös tapaamispaikka.

Matti Anttila
Arkkitehti, Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan pääsuunnittelija