Tieteellistä tutkimustyötä koskeva ohjeistus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toteutettavat tieteelliset tutkimukset noudattavat sairaanhoitopiirin ohjeistuksia, tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeita (ICH-GCP) ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Kaikille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tehtäville tutkimuksille ja opinnäytetöille on haettava organisaation tutkimuslupaa.

Rekisteritutkimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019), eli toisiolaki, mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen käsittelyn toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Lain mukaiset käyttötarkoitukset ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • opetus
 • tietojohtaminen

Rekisterien käyttöä varten on haettava tietolupa. Tietoluvan voi hakea tutkimuslupahakemuksen yhteydessä. Tutkimuskoordinaattori avustaa tietolupaan liittyvissä seikoissa. Tietolupapäätöksen tekee johtajaylilääkäri potilastietorekisteristä vastaavana viranhaltijana.

Tietoluvan osana on tiedonhyödyntämissuunnitelma eli suunnitelma, josta ilmenee tietojen käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat koko tiedon elinkaaren ajalta. Tiedonhyödyntämissuunnitelmassa tulee ilmoittaa tietoturvallinen käyttöympäristö tiedon käsittelyä varten. Tutkimussuunnitelma tai vastaava suunnitelma voi toimia myös tiedonhyödyntämissuunnitelmana.

Hakemus toimitetaan kirjaamoon. Jos tarvitaan tietolupa useamman kuin yhden rekisterinpitäjän tietoihin, on tietolupa haettava tietolupaviranomaiselta, Findatalta.

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Annamme tietoa terveystietojen toissijaista käyttöä omien rekistereidemme osalta. Voit kysyä meiltä käytettävissä olevista rekistereistä, niiden tietosisällöistä ja tietojen soveltuvuudesta toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Jos tietotarpeesi edellyttää tietojen yhdistämistä useasta eri rekisteristä, ota yhteyttä Findataan.

Neuvontapyynnöt voi lähettää kirjaamoon: [email protected]

Toisiolain mukaisten pyyntöjen toteuttaminen on tietyissä tapauksissa maksullista. Tietopoiminnoista ja -palveluista veloitetaan tutkimuksen toimeksiantajalta tai johtavalta tutkijalta tietopalveluhinnaston mukaiset maksut.

Eettisen toimikunnan lausunto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toteutettavaan ihmiseen (potilas, omainen, henkilökunta), ihmisen alkioon tai sikiöön kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimukseen (mukaan lukien hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus) haetaan lausunto Taysin erityisvastuualueen alueelliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Lakisääteinen toimikunta seuraa, ohjaa ja arvioi tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan ja arvioi tutkimussuunnitelman ja sille toimitetun muun asiakirja-aineiston. Puoltava lausunto pitää olla ennen sairaalan tutkimuslupaa ja tutkimuksen aloittamista.

Asiakirja- ja rekisteritutkimuksissa ei lähtökohdallisesti tarvitse eettisen toimikunnan lausuntoa, koska tutkittavia ei kontaktoida. Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Kaikissa tutkimuksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin puh. 040 5255 124 [email protected]

 

Hoitotyön tutkimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

 • Hoitotyöhön kohdistuvaa/hoitotieteellistä tutkimusta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä johtaa ja valvoo johtajaylihoitaja.
 • Tutkijan tai opinnäytetyön suorittaja ottaa yhteyttä sen tulosalueen ylihoitajaan, kenen alueella tutkimus-/opinnäytetyö on suunniteltu tehtävän.
 • Eettisen toimikunnan lausunnot tarvitaan potilas- ja omaistutkimuksiin sekä tieteelliseen julkaisutoimintaan.
 • Jos tutkimuksessa tarvitaan sairauskertomustietoja, johtajaylilääkäri myöntää tutkimusluvan.
 • Lisätietoja antavat tulosalueiden ylihoitajat:

Konservatiivinen tulosalue puh. 03 629 3202

Operatiivinen tulosalue puh. 03 629 2307

Psykiatrian tulosalue puh. 03 629 4165