Potilasasiakirjat

Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) 5 §:n mukaan potilaalla on oikeus saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä merkityksellisistä seikoista. Tiedot voi saada joko suullisesti hoitokäynnin tai -jakson yhteydessä tai tutustumalla potilasasiakirjoihin kirjallisen pyynnön perusteella.

Osa vuoden 2014 jälkeen tuotetuista potilastiedoista on saatavissa OmaKannan kautta, lisätietoja OmaKannasta löytyy Kelan sivuilta. Myös Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artikla takaa rekisteröidylle, esimerkiksi potilaalle, oikeuden tarkastaa omat tietonsa.

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjojen tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella. Hoitavalla henkilökunnalla on oikeus käsitellä hoitoon liittyviä sairaanhoitopiirin tuottamia potilastietoja.

Joskus potilasasiakirjojen sisältö voi olla haitaksi potilaalle. Potilasasiakirjoihin tutustuminen saattaa vaarantaa potilaan terveyden, hoidon tai jonkun muun henkilön oikeudet. Jos tarkastuspyyntö evätään, pyytäjä saa asiasta kirjallisen päätöksen. Päätökseen tyytymätön voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja pyytää häntä ratkaisemaan asian.

Potilasasiakirjoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön ja muiden määräysten perusteella. Pääsääntöisesti asiakirjojen säilytysajat on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella potilasasiakirjoista (298/2009).

Potilastietoja koskevan tarkastusoikeuden käyttö

Tarkastusoikeutta voi käyttää potilaan lisäksi:

  • laillinen edunvalvoja, joiden valtuutus kattaa henkilökohtaisten asioiden hoidon
  • alaikäisen potilaan huoltajat, jos nuori ei ole kieltänyt sitä
  • asianomainen, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevan asian käsittelyyn toisen henkilön potilastietojen sisältö voi tai on voinut vaikuttaa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621) 11 §)

Alaikäinen potilas voi tarkastaa potilasasiakirjansa, jos hän on riittävän vanha ja kypsä. Jos alaikäinen ei pysty päättämään hoidostaan, tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa. Kuitenkin pyynnön käsittelyn nopeuttamiseksi, on suositeltavaa hankkia yli 12-vuotiaan alaikäiseltä lupa tiedon luovuttamiseen. Tilauslomakkeessa on oma kohta tätä varten.

Jos sairaanhoitopiirillä on perusteltu syy epäillä tarkastuspyynnön tehneen henkilöllisyyttä tai oikeutta tietoihin, häntä voidaan pyytää toimittamaan lisätietoja henkilöllisyyden tai oikeutensa varmistamiseksi.

Jos pyyntö perustuu julkisuuslain mukaiseen asianomaisen asemaan, niin pyyntöön on tärkeää merkitä, mihin käyttötarkoitukseen toisen henkilön potilastietoja tarvitaan.

Potilasasiakirjajäljennöksiä voi tilata alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä. Muita terveydenhuollon toimijoita sekä yrityksiä (esim. vakuutusyhtiöt) pyydetään käyttämään asiakirjatilauksissa omaa lomakettaan. Lomake on tarkoitettu potilaan tai hänen laillisen edunvalvojan tilaukseen.

Potilastietojen tarkastuspyyntö (e-lomake) / Potilasasiakirjojen tilaus (tulostettava pdf)

Vapaamuotoisessa pyynnössä on hyvä olla seuraavat tiedot:

  • potilaan ja mahdollisen huoltajan/laillisen edustajan nimi ja henkilötunnus
  • selvitys, mitä potilastietoja halutaan
  • osoite, johon kopiot toimitetaan
  • puhelinnumero
  • tarpeen vaatiessa myös tietojen käyttötarkoitus tai muu peruste

Muista allekirjoittaa pyyntö.

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sairaanhoitopiirille osoitteella:

Kanta-Hämeen keskussairaala
Potilasasiakirja-arkisto
Parantolankatu 6
13530 Hämeenlinna

Tietoturvasyistä johtuen emme voi ottaa vastaan potilasasiakirjapyyntöjä sähköpostin välityksellä.

Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa.

Vainajan potilastietojen luovuttaminen

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä vainajan, perillisen tai muun henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten, esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Jos pyyntö evätään, pyytäjä saa asiasta kirjallisen päätöksen. Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Allekirjoitettu lomake tai vapaamuotoinen pyyntö lähetetään postitse hyvinvointialueelle osoitteella:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kirjaamo
Sibeliuksenkatu 2, 5.krs
13100 Hämeenlinna

Tai turvasähköpostilla: https://www.turvaposti.fi/viesti/[email protected]

Potilastietojen korjaamisesta tai oikaisemista löytyy tietoa Rekisteröidyn oikeudet -sivulta.

Potilastietojen käsittelyn ja sen tarkastamisesta löytyy tietoa Lokitiedot-sivulta.