Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Sinulla on rekisteröitynä muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään, sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri toimittaa tiedot pyynnöstäsi mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Saat tietosi lähtökohtaisesti maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, sairaanhoitopiiri voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, sairaanhoitopiiri voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa sairaanhoitopiiri osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli sairaanhoitopiiri ei toimita tietojasi, saat asiasta kirjallisen todistuksen. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi Sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei sairaanhoitopiiri hyväksy oikaisupyyntöäsi, saat asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimustasi ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua sairaanhoitopiirin rekistereistä. Tällaista oikeutta ei ole, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai sairaanhoitopiirille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan sairaanhoitopiirin tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai sairaanhoitopiirille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

  • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
  • Vaihde: 029 56 66700
  • Faksi: 029 56 66735
  • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Sinulla on oikeus käyttää myös muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Löydät oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet ja niiden täyttöohjeet oheisista linkeistä ja liitteistä:

Potilastietojen tarkastuspyyntö 

Potilastietojen oikaisuspyyntö

 

Onko tietosuojaoikeuksiasi loukattu? Lue lisää: Tietosuojavaltuutetun toimisto