Lokitiedot

 

Potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö.

Potilasrekisterin lokitietopyyntö

Tallennamme lokitietoja potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilastietojasi. Voit tehdä pyynnön  lomakkeella, e-lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Vapaamuotoisessa pyynnössä tarvittavat tiedot ovat

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • ajanjakso, jolta pyydät lokitietoja

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä perustetta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §).

Oikeus lokitietohin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen.  Puolesta asioijan on todistettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin. Oikeus tietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Potilas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Alaikäisen potilaan lokitiedot

Potilaslain 9 §:ssä säädetään muusta tiedonsaannista potilastiedoista.  Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lapsen huoltajalla ei ole siis automaattisesti oikeutta saada alaikäisen lapsensa sairaanhoitopalvelujen käyttöä koskevia lokitietoja, vaan alaikäisen potilaan lokitietopyyntö tulee pääsääntöisesti olla asiakkaan itsensä tekemä. Lokitiedot myös toimitetaan potilaan iästä riippumatta potilaalle itselleen osoitettuna hänen väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa.

Sinulla itselläsi on mahdollisuus valvoa omien tietojen käyttöä

Voit seurata niiden käyttöä ja katselua Omakanta-palvelun kautta organisaatiotasolla. Omakannasta näet milloin ja mikä terveydenhuollon yksikkö on tietojasi käsitellyt.

Lisätietoa ja kirjautuminen Omakantaan: Kuka näkee tietoni?

Lisäksi Sinulla on oikeus saada Kelasta lokitietojen perusteella tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet Sinua koskevia Reseptikeskukseen tallennettuja tietoja. Lokitietopyyntö tehdään Kelan virallisella lomakkeella, joita saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Lokipyyntö osoitetaan kirjallisesti allekirjoitettuna Kelalle.