Psykiatria

Aikuispsykiatrian osasto P5
Aikuispsykiatrian osastolla P5 hoidetaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Osastolla tarjotaan hoitoa mielenterveyshäiriöistä (psykoosisairaudet, masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus) kärsiville potilaille. Hoidon olennaisina osina on psyykkisen, sosiaalisen ja somaattisen tilan kartoittaminen, lääkehoito sekä hoitosuhdetyöskentely. Hoidossa keskeistä on yksilövastuinen hoitotyö, johon kuuluu perhe- ja verkostotyö, moniammatillinen tiimityö, toiminnalliset ryhmät ja palveluketjujen toiminnasta huolehtiminen sekä potilaan jatkohoidon järjestäminen.

Akuuttipsykiatrian osasto P2
Osastolla hoidetaan pääasiassa psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriötä sairastavia potilaita. Hoidon olennaisina osina ovat psyykkisen, sosiaalisen ja somaattisen tilanteen kartoitus, lääkehoito, vuorokausistruktuurin tukeminen sekä yhteisöhoito. Perhe- ja verkostotyö ovat työssä tärkeä osa potilaiden hoitotyötä. Sairaansijoja osastolla on yhteensä 17, joista neljä sairaansijaa on varattu vaativaa pitkäaikaiskuntoutusta tarvitseville potilaille.

Akuuttipsykiatrian osasto P3P
Vastaanotto-osaston tehtävänä on hoitaa psykiatristen aikuispotilaiden vastaanotto sairaalaan ja aloittaa hoito. Osastolla tehdään hoidon tarpeen arviointi yhdessä psykiatrian poliklinikan Akuuttityöryhmän kanssa.

ECT-poliklinikka
ECT-poliklinikka on psykiatrian toimenpideyksikkö. ECT- eli sähköhoidolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa nukutuksen ja lihasrelaksaation aikana potilaan aivokuorelle johdetaan sähkövirtaa. Hoidon tarkoituksena on sähköannoksen avulla vaikuttaa aivojen sähkökemialliseen toimintaan. Hoitosarja suunnitellaan aina yksilöllisesti. ECT-poliklinikalla työskentelee kolme asiantuntijahoitajaa yhdessä psykiatrin kanssa.

Intensiiviyksikkö
Intensiiviyksikössä toimii kolme työryhmää: akuuttihoidon työryhmä, yleissairaalapsykiatrinen työryhmä sekä intensiivityöryhmä.

Akuuttihoidon työryhmä vastaa Hämeenlinnassa kiireellisellä lähetteellä saapuvien potilaiden hoidon tarpeen arviosta ja akuuttihoidoista. Yleissairaalapsykiatrinen työryhmä tarjoaa konsultaatiopalveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan somaattisilla yksiköillä tutkimuksessa tai hoidossa oleville aikuisille potilaille ja heitä hoitaville työntekijöille sekä toteuttaa em. potilaille tarvittaessa määräaikaisen tutkimus- ja hoitojakson. Intensiivityöryhmän tavoitteena on potilaan kotiutusprosessin tukeminen ja nopeuttaminen psykiatrian vuodeosastohoidosta, potilaan arjen sujumisen tukeminen, avohoitoon sitoutumisen edistäminen sekä hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Intensiivityöryhmän työmuotoja ovat kotikäynnit, yksilövastaanotot, tukipuhelut, ryhmätoiminnot ja YLE-päivystys.

Kuntoutusosasto P4K
Psykiatrian akuuttikuntoutusosasto P4K on 17 paikkainen osasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan pääasiassa psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä sairastavia potilaita. Osastolla on myös profiloiduttu syömishäiriöpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Potilaiden tyypillinen hoitoaika osastolla on noin 5-8 viikkoa ja pääasiassa potilaat siirtyvät sairaalamme akuuttiosastoilta kuntouttavaan hoitoon.

Psykiatrinen poliklinikka (Hämeenlinna, Riihimäki)
Psykiatrian poliklinikka on aikuispsykiatrian avohoitoyksikkö, jossa tutkitaan ja hoidetaan psyykkisistä häiriöistä ja mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä. Yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa edistämme potilaan itsenäistä selviytymistä, työ- ja toimintakykyä sekä omien ja perheen voimavarojen löytymistä ja elämänlaadun paranemista.

Nuorisopsykiatria
Nuorisopsykiatrian yksikkö palvelee nuorisopsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevia 13-17 –vuotiaita nuoria. Nuorisopsykiatrialle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Yleisimmät hoitoon tulon syyt ovat masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, koulunkäyntiongelmat, vakavat käyttäytymisen ongelmat sekä vakavat kriisitilanteet. Nuoren hoito alkaa tutkimusjaksolla. Tutkimusjakson jälkeen hoito koostuu yksilöllisesti suunnitelluista yksilöhoidoista, perhetapaamisista ja ryhmähoidoista. Hoito voidaan toteuttaa nuorisopsykiatrian avohoidossa poliklinikalla tai osastohoitona.

Lastenpsykiatria
Hämeenlinnassa lastenpsykiatrian toimintayksiköissä tutkitaan ja hoidetaan 0-13 vuotiaiden lasten vakavia mielenterveyden häiriöitä. Hoito voidaan toteuttaa avohoidossa poliklinikalla tai osastohoitona. Lastenpsykiatrialla ei ole päivystystä ja osastolle tullaan aina suunnitellusti. Lapsen ja hänen perheensä tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat erikoislääkäri (lastenpsykiatri), hoitajat, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Toimintamuotoja ovat mm. psykiatriset ja psykologiset tutkimukset, toimintaterapiatutkimukset, perhe- ja verkostotyö, ryhmämuotoiset hoidot ja vakavien kriisitilanteiden selvittely.