Ensihoitojärjestelmä

Ensivastetoiminta

Ensivasteen tarkoituksena on tavoittaa hätätilapotilas ambulanssia nopeammin ja toimia ensihoitohenkilöstön apuna vakavasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidossa. Ensivasteena voi toimia perustason ambulanssi tai paloauton henkilöstö. Sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle antaman hälytysohjeen mukaisesti ensivasteyksikkö hälytetään kaikkein kiireisimpiin tehtäviin aina kun se saavuttaa kohteen ambulanssia nopeammin. Ensivasteyksikkö voi aloittaa elottoman potilaan elvytyksen, defibrilloida kammiovärinä sekä aloittaa muita henkeä pelastavia toimenpiteitä.

Perustason yksikkö

Perustasolla työskentelee lähihoitajia, lääkintävahtimestareita, sairaanhoitajia ja pelastajia. Perustason yksiköt suorittavat käytännössä kiireettömiä tehtäviä joissa potilaan tila on vakaa. Perustasoinen yksikkö voi kuitenkin osallistua kiireellisiin tehtäviin ja ensivasteyksikön keinojen lisäksi se kykenee mm. ottamaan sydänfilmin ja lähettämään sen tarvittaessa kardiologille, aloittamaan elottoman potilaan ilmatien hallintaa sekä hoitamaan matalat verensokerit suonensisäisellä lääkityksellä.

Hoitotason yksikkö

Sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle antaman hälytysohjeen mukaisesti kiireellisiin tehtäviin hälytetään aina hoitotason yksikkö. Hoitotason yksikkö kykenee aloittamaan erilaisia lääkityksiä mm. sydäninfarktin liuotushoidon, kipulääkitykset sekä hengitystä ja verenkiertoa tukevat lääkitykset. Hoitotason yksiköt ovat välineistöltään ja henkilöstöltään keskenään samanlaisia.

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja on sairaanhoitopiirin viranhaltija, joka vastaa ensihoitopalvelun operatiivisesta toiminnasta koko sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoidon kenttäjohtaja osallistuu kaikkein kiireellisimpiin tehtäviin, osin oman harkintansa mukaisesti koko maakunnan alueella. Kenttäjohtajalla on käytössään hoitotason yksikköä kattavampi lääkevalikoima ja harvoin tarvittavien lääkitysten sekä toimenpiteiden keskittäminen yhteen yksikköön parantaa laatua ja potilasturvallisuutta merkittävästi. Kenttäjohtaja toimii monipotilastilanteissa, suuronnettomuuksissa sekä moniviranomaistehtävissä ensihoidon tilannejohtajana. Kenttäjohtaja vastaa alueen valmiudesta ja tarvittaessa siirrättää ambulansseja tarkoituksenmukaisiin sijainteihin.

Lääkäriyksikkö

Kanta-Häme sijaitsee kolmen lääkärikopterin, Helsingin, Turun ja Tampereen, muodostaman kolmion sisällä. Pääosin alueellamme operoi Tampereen lääkärihelikopteri, FinnHEMS 30. Lääkärihelikopteri hälytetään korkeariskisiin tehtäviin TAYS erva ensihoitokeskuksen hätäkeskukselle antaman hälytysohjeen mukaisesti. http://www.finnhems.fi/tukikohdat/tampere/