Aikuispsykiatria

Aikuispsykiatriassa hoidetaan mielenterveyden häiriöitä. Niistä keskeisiä ovat ns. psykoosisairaudet, joissa todellisuudentaju on häiriintynyt, vakavat ja pitkittyneet masennus ja ahdistustilat, vaikeat persoonallisuushäiriöt sekä vakava itsetuhoisuus.

Jos sinulle tulee huoli joko omasta tai läheisen mielenterveydestä, niin ota rohkeasti asia esille perusterveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Jos perusterveydenhuollossa arvioidaan, että tarvitaan erikoissairaanhoidon palveluita, sieltä tehdään lähete.

Jos tilanne vaikeutuu nopeasti virka-ajan ulkopuolella, apua on mahdollisuus hakea yhteispäivystyksestä. Siellä arvioidaan hoidon tarve. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa taata jokaiselle nopea hoidon tarpeen arvio ilman lähetettä.

Tarjoamme potilaillemme hoitoa joko osastolla tai poliklinikalla. Meillä työskentelee monipuolisesti koulutettuja, useiden eri ammattiryhmien edustajia. Näin pystymme tarjoamaan laaja-alaista osaamista ja monipuolisia hoitovaihtoehtoja. Keskeinen arvomme on asiakaslähtöisyys, ja hoitomme perustuu potilaan kanssa yhteystyössä laadittuun yksilölliseen hoito/kuntoutussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että hoito pystytään toteuttamaan avohoidossa. Kuitenkin vaikeissa mielenterveyden häiriöissä ei ole tavatonta, että potilas itse ei koe olevansa hoidon tarpeessa, vaikka ammattilaiset näin arvioivatkin. Tällöin potilasta joudutaan mielenterveyslain määräämällä tavalla hoitamaan tahdonvastaisesti.

Hoitomaksut

Osastohoidossa hoidosta peritään vuorokausimaksu, joka on 22,50 euroa. Maksu sisältää kaiken osastolla annettavan tutkimuksen ja hoidon. Lasku lähetetään hoitojakson jälkeen kotiin. Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Peruuttamatta jätetyistä ajoista peritään sakkomaksu. Sakkomaksua ei peritä potilailta, joilla on psykoosi-diagnoosi.

Yhteystiedot:

Vs. tulosalueylilääkäri Kati Kallio, puh. 03 6291
Tulosalueylihoitaja Jaana Metsälä, puh. 03 6291

Poliklinikat

Tutkimukseen ja hoitoon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen. Ensimmäinen vastaanottoaika tai yhteydenotto toteutuu lähetteestä ilmenevän kiireellisyyden perusteella. Hoitojaksomme ovat kestoltaan rajattuja ja yhdessä Sinun kanssasi tilanteesi pohjalta suunniteltuja. Läheisesi otamme halutessasi mukaan tutkimukseesi ja hoitoosi yhteistyökumppaneiksemme. Tavoitteenamme on edistää itsenäistä selviytymistäsi, työ- ja toimintakykysi kohenemista, omien, perheesi ja läheistesi voimavarojen löytymistä sekä elämänlaatusi paranemista. Arvioinnilla ja tutkimuksilla pyrimme kartoittamaan, mikä on ongelma ja mihin apua tarvitaan. Näiden pohjalta laadimme yhteistyössä kanssasi hoitosuunnitelman.

Hoitomuotoinamme ovat: yksilö-, ryhmä- ja perheterapiat, toiminnalliset terapiat, lääkehoito, kuntoutus, sähköhoito, psykologiset tutkimukset ja toimintakykyarviot.

Poliklinikallamme työskentelee psykiatrian erikoislääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeutteja sekä osastonsihteeri.

Yhteystiedot:

 

Hämeenlinnan poliklinikka
Takaisinsoittopalvelun puh. 03 629 4015 takaisinsoittopalvelu on auki ympäri vuorokauden. Kello 14.00 mennessä tulleisiin puheluiden vastataan saman päivän aikana

Tekstiviestinumero:04573976617

Riihimäen poliklinikka
Osastonsihteeri, puh. 0400 326 300

Tekstiviestinumero: 04573976627

Takaisinsoittopalvelut on auki ympäri vuorokauden. Kello 14.00 mennessä tulleisiin puheluiden vastataan saman päivän aikana.

Halutessasi voit olla meihin yhteydessä tekstiviestitse numeroihin jotka löytyvät yllä. Tähän numeroon ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Ajan peruutus tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: PERUUTUS, potilaan nimi, syntymäaika ja peruttava aika.

Ajanperuutus on oltava perillä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.

 

Takaisinsoittopyyntö tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: TAKAISINSOITTO ja lyhyesti, missä asiassa toivot yhteydenottoa.

 

Muissa asioissa kirjoita asiasi viestiin lyhyesti.

 

ECT-poliklinikka

ECT-poliklinikka on psykiatrian toimenpideyksikkö, joka sijaitsee kanta-sairaalan F-siivessä (2.krs).

Polikliiniseen ECT-hoitoon ohjaudutaan aina lääkärin lähetteellä, jonka perusteella potilaat kutsutaan hoidon tarpeen arvioon.

ECT eli sähköhoidolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa kevyen nukutuksen ja lihasrelaksaation aikana potilaan aivokuorelle johdetaan sähkövirtaa.  Hoidon tarkoituksena on sähköannoksen avulla vaikuttaa aivojen sähkökemialliseen toimintaan. Sähköhoito on tehokas vaikeiden masennustilojen hoidossa. Sitä voidaan käyttää myös potilaille, joilla on tullut haittavaikutuksia lääkehoidosta, lääkehoidolla ei ole saavutettu toivottua tulosta tai lääkkeitä on muista syistä käytettävä pidättyvästi (raskaus). Myös skitsofrenian, manian ja katatonian hoidossa ECT-hoito voi parantaa huomattavasti muun hoidon tehoa. Hoito toteutetaan yleensä 8- 12 hoidon sarjana, 2- 3 kertaa viikossa. Hoitosarja suunnitellaan aina yksilöllisesti. Varsinaisen hoitosarjan jälkeen voidaan antaa harvennettua ylläpitohoitoa.

ECT-poliklinikalla työskentelee kolme asiantuntijahoitajaa yhdessä psykiatrin kanssa. Lisäksi hoitojen aikana paikalla on anestesialääkäri- ja hoitaja. Sähköhoito tehdään aina lyhyessä anestesiassa. Toimenpiteestä toipuminen vie tavallisesti pari tuntia. Hoidon jälkeen autolla ajo on kielletty 24 tunnin ajan.

ECT-hoito on potilaalle maksutonta, peruuttamattomista käynneistä veloitetaan sakkomaksu.

Yhteystiedot:

hoitajat puh.03- 629 3299 tai 040- 185 3347

Toimintaterapia

Toimintaterapia voi olla osa Sinun tutkimustasi ja hoitoasi psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Hoitosuunnitelmaasi perustuen Sinut ohjataan toimintaterapiaan psykiatrian poliklinikalta tai vuodeosastoilta.

Toimintaterapiassa hoitosi alkaa arviointijaksolla, joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Tavoitteena on löytää keinoja suoriutua niistä toiminnoista, jotka itsellesi ovat merkityksellisiä sekä harjoitella niitä käytännössä. Näitä voivat olla esimerkiksi itsestä huolehtiminen, vapaa-ajan harrastukset, opiskelu tai työ.

Terapian ja arvioinnin keinoina käytetään keskustelua, haastattelua, toiminnallisia menetelmiä sekä asiointi- ja kotikäyntejä tarpeen mukaisesti.

Toimintaterapiassa Sinulla on mahdollisuus saada toimintaterapeuttien, musiikkiterapeutin ja sairaanhoitajan palveluja.

Yhteystiedot:

osastonsihteeri, puh. 03 629 401

Akuuttipsykiatrian osasto P2

Osasto P2 on 17-paikkainen suljettu hoito-ja kuntoutusosasto Hämeenlinnan Ahvenisto-rakennuksen 2.kerroksessa.  Neljä hoitopaikkaa on varattu pitkäaikaiskuntoutujille. Osastolla työskentelee 21 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja osaston lääkäri. Lisäksi hoitoon osallistuvat lääkärin arvion mukaan psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti.

Osastolle tullaan pääasiassa vastaanotto-osasto P3P:n kautta. Osastolla hoidetaan akuutteja mielenterveys häiriöitä. Pääsääntöiset potilasryhmät ovat psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä vaikeat persoonallisuus häiriöt. Teemme yhteistyötä eri ammattiryhmien ja avohoidon kanssa sinun parhaaksesi. Toimimme asiakaslähtöisesti huomioiden toiveitasi, lähiverkostojasi kuunnellen. Hoito/kuntoutus etenee hoitosuunnitelmaa hyödyntäen, yksilöllisesti, tarpeesi ja voimavarasi huomioiden.

Hoitoon kuuluu omahoitajasuhde, lääkitys, lääkärin tapaamiset, perhetapaamiset ja kotikäynnit. Tarpeen mukaan tehdään psykologin tutkimuksia ja toimintamahdollisuuksien arviointeja. Potilaille on myös tarjolla toimintaterapeuttisia-, musiikkiterapeuttisia- sekä liikuntaryhmiä. Hoitomenetelminä käytössä on SCIT ja DKT sekä Safewards-malli. Hoidon aikana kartoitetaan myös potilaan somaattinen tila sekä sosiaalisen tuen tarve. Akuuttipotilaiden keskimääräinen hoitoaika on noin 3 viikkoa, pitkäaikaispotilailla hoitoaika on pidempi.

Yhteystiedot:

Kanslia, puh. 03 629 4173
Potilas, puh. 03 629 4179

Vastaanotto-osasto P3P

Osasto P3P on Hämeenlinnan Ahvenisto-rakennuksessa sijaitseva päivystysosasto. Osaston kautta saapuvat sairaalahoitoon lähetetyt päivystyksellistä psykiatrista sairaalahoitoa vaativat aikuispotilaat. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lähete.

Osastolla hoidetaan ja tehdään alkuselvittelyjä koskien mielenterveyden häiriöitä. Näistä keskeisiä ovat psykoottiset häiriöt, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, päihdehäiriöt ja persoonallisuushäiriöt. Oireita, joiden vuoksi potilaat tulevat hoitoon, ovat esimerkiksi aistiharhat ja harhaluulot, masennus tai ahdistuneisuus.

Osastolla arvioidaan sairaalahoidon tarve ja lisäksi hoidetaan tahdosta riippumattomia toimia vaativat tilanteet. Hoidon tarpeen selvittelyjen jälkeen potilas ohjataan eteenpäin hänelle soveltuvimpaan hoitopaikkaan joko perusterveydenhuollon palveluihin tai erikoissairaanhoidon poliklinikan tai osastohoidon piiriin.

Hoidon alussa painopiste on mm. psyykkisen voinnin seurannassa ja vuorokausirytmin tukemisessa. Osastohoitoon kuuluvat aina lääkärin tutkimus, laboratoriotutkimukset, omahoitajatyöskentely tarvittaessa röntgentutkimuksia, mahdollinen psykologin tutkimus ja perhetapaamiset.

Osastolla on 14 potilaspaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu osastonlääkäri ja 19 hoitajaa. Tarvittaessa hoidossa mukana ovat toimintaterapeutin, psykologin, sosiaalityön ja muiden erityisasiantuntijoiden palvelut. Potilashuoneet ovat 1-3 hengen huoneita. Wc-ja suihkutilat ovat yhteiset. Osastolla on yhteisiä tiloja mm. oleskelutilat, ruokasali, perhetapaamishuone. Osaston ulko-ovet ovat lukitut. Henkilökunta valvoo kulkua osastolla, turvallisen ja miellyttävän hoitoympäristön luomiseksi. Käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä käänny hoitohenkilökunnan puoleen.

Osaston keskimääräinen hoitoaika on noin seitsemän vuorokautta. Hoitoajan pituus on aina kuitenkin yksilöllinen.

Yhteystiedot:
Osaston kanslia, puh. 03 629 4111
Osastonsihteeri, puh. 03 629 4188

Akuuttikuntoutusosasto P4K

Osasto on 17-paikkainen suljettu hoito-ja kuntoutusosasto Ahvenisto-rakennuksen 4. kerroksessa. Osastolla työskentelee 16 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja osaston lääkäri. Lisäksi hoitoon osallistuvat lääkärin arvion mukaan psykologi, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, musiikkiterapeutti, toimintaterapeutti ja kuntoutusohjaaja.

Osastolle tullaan useimmiten toiselta psykiatriselta osastolta tai avohoidosta joko kotoa suoraan (lähete) tai palveluasumisen kautta (lähete).

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita erilaisissa mielenterveyden ja mielen hallinnan ongelmissa. Syömishäiriöpotilaiden hoito ja kuntoutus tapahtuu pääosin meillä. Teemme yhteistyötä eri ammattiryhmien ja avohoidon kanssa sinun parhaaksesi.

Toimimme asiakaslähtöisesti huomioiden toiveitasi, lähiverkostojasi kuunnellen. Hoito /kuntoutus etenee hoitosuunnitelmaa hyödyntäen, yksilöllisesti, tarpeesi ja voimavarasi huomioiden. Osastolla hoito koostuu lääkehoidon lisäksi arkielämän taitojen harjoittelusta esim. ruuanlaitosta ja ympäristön siisteydestä huolehtimisesta. Hyödynnämme hoidossa ryhmämuotoisia menetelmiä ja tuemme pärjäämään osaston ulkopuolella erilaisten harjoitteiden avulla. Ryhmissä harjoittelemme mm. sosiaalisia taitoja ja käytämme näyttöön perustuvia menetelmiä, kuten scit, dkt ja crt.

Jokaisella potilaalla on kaksi omahoitajaa. Omahoitajat tukevat sinua hoitopolullasi yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Hoitojaksojen pituudet vaihtelevat vuorokaudesta aina vuoteen, keskimääräinen hoitoaika on 30 vuorokautta.

Yhteystiedot:

Osaston kanslia, puh. 03 6294153
Potilaspuhelin, puh. 03 629 4139

Akuuttipsykiatrian osasto P5

Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä kotoa, päivystyksestä, psykiatrian poliklinikalta tai osaston P3P kautta. P5 on 14-paikkainen osasto, missä tutkitaan ja hoidetaan vaikeasti oireilevia psykiatrisia potilaita. Olemme erikoistuneet mielialahäiriöiden hoitoon sekä ect- hoitoihin. Työryhmään kuuluu sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, lähihoitajia sekä lääkäri. Keskeistä on yksilövastuinen hoitotyö. Hoitoon kuuluu myös perhe- ja verkostotyö, moniammatillinen tiimityö, toiminnalliset ryhmät sekä lääkehoito.

Hoitoaika määräytyy yksilöllisesti hoidon tarpeen mukaan. Ennen kotiutumista arvioidaan palveluiden tarve, järjestetään hoitoneuvottelu yhteistyötahojen kanssa ja sovitaan jatkohoito.

Osaston kanslia, puh. 03 629 4123

Potilaspuhelimen 03 629 4129