Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian yksikkö palvelee nuorisopsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevia 13–17 –vuotiaita nuoria. Hoito jatkuu tarpeen mukaan 18 vuotta täyttäneiden kohdalla avohoidossa. Nuorisopsykiatriaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä, jonka tekee esimerkiksi terveyskeskuslääkäri, koululääkäri tai yksityisellä sektorilla työskentelevä lääkäri.

Useimmat hoitojaksot nuorisopsykiatrialla toteutuvat vapaaehtoisuuden pohjalta. Lähettävä lääkäri voi myös tehdä M1-lähetteen osastolle, joka tarkoittaa tahdosta riippumattoman hoidon lähetettä. Tämä lähete tehdään, jos nuorella epäillään vakavaa mielenterveyden häiriötä, hänen sairautensa oletetaan pahenevan ilman asianmukaista hoitoa ja muut mielenterveyspalvelut ovat soveltumattomia tai riittämättömiä. Tahdosta riippumaton hoito toteutetaan aina osastolla mielenterveyslain mukaisesti.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt ovat masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, vakavat koulunkäyntiongelmat, vaikeat käyttäytymisen ongelmat sekä vakavat kriisitilanteet. Nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon kannattaa hakeutua, jos edellä mainitut oireet aiheuttavat selkeää toimintakyvyn laskua tai esimerkiksi itsetuhoiset ajatukset ovat voimakkaita.

Nuoren hoito koostuu yksilöllisesti suunnitelluista yksilökäynneistä, perhetapaamisista ja ryhmähoidoista. Hoito toteutetaan nuorisopsykiatrian avohoidossa poliklinikoilla tai osastohoitona. Avohoito on ensisijainen hoitomuoto. Avohoidon käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu kalenterivuoden aikana seitsemältä vuorikaudelta, jonka yli menevät vuorokaudet ovat maksuttomia. Osastohoidon maksusta lähetetään lasku kotiin.

Nuorisopsykiatrian poliklinikat

Nuorisopsykiatrinen hoito avohoidossa alkaa aina tutkimus- ja arviointojaksolla, jolla kartoitetaan nuoren, sekä perheen tilanne. Tutkimusjakso alkaa useimmiten ensikäynnillä, johon osallistuvat nuori ja huoltajat sekä hoitava lääkäri, nuoren yksilötapaaja, joka voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja tai psykologi ja perhettä tapaava työntekijä. Tutkimusjakson kesto vaihtelee yleisimmin 1-3 kuukauden välillä. Jakson aikana yksilötapaaja tapaa nuorta tarpeen mukaan esimerkiksi kerran viikossa. Perhettä tavataan jakson aikana yleisimmin 1-2 kertaa. Tutkimusjakso päättyy hoitoneuvotteluun, jossa tutkimusjakson havainnot ja arviot kerätään yhteen, lääkäri määrittää diagnoosin ja mietitään yhdessä jatkohoidon tarvetta. Jos päädytään hoitojakson aloittamiseen, niin tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yksilö – tai perheterapiakäynnein, luovan terapian menetelmin tai ryhmähoitoina. Kokonaisuudessaan hoito poliklinikalla on usein kuukausien mittainen, joskus jopa vuosia.

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toimipisteet

Keinusaari, osoite Talaskuja 3 C, 13200 Hämeenlinna. Toimintaterapia on C-rapun toisessa kerroksessa ja kaikki muu toiminta kolmannessa kerroksessa. C-rappu löytyy rakennuksen sisäpihan puolelta. Kanslian puhelinnumero on 045 7731 1971.

Keinusaaren poliklinikalla hoidetaan nuoria, joiden lähettämisen syy voi olla mikä tahansa nuorisopsykiatrinen oire. Keinusaaren poliklinikalle ohjautuvat hämeenlinnalaisten, hattulalaisten ja osa janakkalalaisten nuorten lähetteistä. Keinusaaressa työskentelee kolme nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä, kolme psykologia, sosiaalityöntekijä, neljä sairaanhoitajaa, mielenterveyshoitaja, toimintaterapeutti ja osastonsihteeri.

Riihimäki, osoite Penttilänkatu 5, A-ovi, 3.  krs, 11100 Riihimäki. Kanslian puhelinnumero on 040 6628559.

Riihimäen poliklinikalla hoidetaan nuoria, joiden lähettämisen syy voi olla mikä tahansa nuorisopsykiatrinen oire. Riihimäen poliklinikalle ohjautuvat riihimäkeläisten, hausjärveläisten, loppilaisten ja osa janakkalalaisten nuorten lähetteistä. Riihimäen poliklinikalla työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kaksi psykologia, kolme sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri. Myös sosiaalityöntekijän palvelut ovat säännöllisesti käytettävissä.

Ahvenisto, osoite Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna. Tässä osoitteessa toimii joustavien hoitomuotojen työryhmä (Jopo), jonka sisäänkäynti on psykiatrian rakennuksen B-rapusta ja työryhmä työskentelee rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Kanslian puhelinnumero on 03 629 4127.

Jopossa vastataan poliklinikalle saapuviin kiireellisiin kriisilähetteisiin, hoidetaan lähellä täysi-ikäisyyttä olevien nuorten tutkimusjaksot, tehdään tarvittaessa kotikäyntejä myös muissa avohoidon yksiköissä olevien nuorten koteihin tarpeen mukaan ja suoritetaan somaattisen hoidon yksiköistä tulevia konsultaatioita. Jopon työskentely painottuu tutkimusjaksoihin ja toisaalta ryhmämuotoisten hoitojen tuottamiseen. Jos Jopon tutkimusjaksolla arvioidaan nuoren hyötyvän pidempijaksoisista yksilökäynneistä, niin hoito voi tällöin siirtyä hoitojakson alkaessa Keinusaaren tai Riihimäen yksikköön. Jopossa työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, apulaisosastonhoitaja ja neljä sairaanhoitajaa. Lisäksi Jopolla on käytettävissä osa toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, psykologin ja osastonsihteerin työpanoksesta.

Nuorisopsykiatrian osasto P6

Nuorisopsykiatrinen osastohoito koostuu kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla on 11 potilaspaikkaa, joten vain vaikeimmin psyykkisesti oirehtivat nuoret hoidetaan osastolla. Osastohoidon perusteita ovat esimerkiksi vaikeimmat syömishäiriöt, vakava masennus, vakava itsetuhoisuus ja psykoosit. Kriisijaksot voivat olla mitaltaan muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Tutkimusjakson kesto osastolla on neljä viikkoa ja hoitojaksojen mitta päätetään aina erikseen hoitoneuvotteluissa.

Nuorisopsykiatriseen osastohoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete (vapaaehtoisuuteen perustuva lähete tai M1-tarkkailulähete), jonka nuorisopsykiatrisessa avohoidossa olevat saavat hoitavalta lääkäriltään. Myös terveyskeskuslääkäri, koululääkäri tai yksityisellä sektorilla työskentelevä lääkäri voivat tehdä osastolähetteen, mikäli arvioivat nuoren oirehdinnan niin vakavaksi, ettei avohoito ole riittävä hoitomuoto tilanteen turvaamiseksi.

Osasto P6 sijaitsee Ahvenistolla, osoite Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna. Osasto löytyy psykiatrian rakennuksen kuudennesta kerroksesta, sisäänkäynti A-rapusta. Osaston kanslian puhelinnumero on 03 629 4143.

Osastolla työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, apulaisosastonhoitaja, 11 sairaanhoitajaa, 5 mielenterveyshoitajaa ja 1 lähihoitaja. Lisäksi osastolla on käytettävissä osa toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, psykologin ja osastonsihteerin työpanoksesta.

Vastuuhenkilöt:

Ylilääkäri Tiina Tuominen 045 77311970
Osastonhoitaja Minka Virta 03 629 4140

Apulaisosastonhoitaja Heini Luoma 040 6632875