Fysiatria

Fysiatrian yksikkö tuottaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia erikoislääkäripoliklinikan sekä fysio- ja toimintaterapian palveluja Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Toimintamme tavoitteena on potilaan toimintakyvyn säilyminen tai parantuminen ja mahdollisimman itsenäinen selviytyminen jokapäiväisessä elämässä hänen yksilölliset voimavaransa huomioiden. Teemme laaja-alaista yhteistyötä monien erikoisalojen ja toimijoiden kanssa.

Erikoislääkäripoliklinikka

Fysiatrian erikoislääkäri tutkii ja hoitaa potilaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten selkä‑, niska- ja niveloireita ja niihin liittyviä erilaisia kiputiloja. Fysiatri arvioi potilaan toimintakykyä ja siihen liittyvää kuntoutustarvetta yhdessä hänen kanssaan. Lääkärin vastaanotolle tarvitaan lähete.

Fysioterapia

Fysioterapeutin asiakkaina ovat keskussairaalan poliklinikoiden ja vuodeosastojen potilaat ja heidän omaisensa. Vastaamme potilaidemme yksilölliseen palvelutarpeeseen fysioterapian keinoin, joita ovat esimerkiksi fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi, terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Tavoitteena on yhdessä potilaan kanssa saavuttaa hänen voimavarojensa mukainen mahdollisimman hyvä terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden sairauden, vian tai vamman aiheuttamat rajoitukset. Fysioterapiaan tarvitaan pääsääntöisesti lääkärin pyyntö tai määräys.

Pääasialliset fysioterapiapalveluita saavat potilasryhmät ovat:

Kirurgiset, ortopediset ja traumatologiset potilaat

Kirurgian, ortopedian ja traumatologian yksiköissä fysioterapiaa saavat potilaat, joille on tehty esim. selkä-, olka-, polvi- tai tekonivelleikkaus, raaja-amputaatio, rintasyöpä‑, keuhko-, verisuoni- tai vatsa-alueen leikkaus. Tapaturmapotilailla voi olla erilaisia raajojen murtumia tai esim. palovamma. Lyhyiden sairaalassaoloaikojen takia potilas tapaa fysioterapeutin usein vain 1–2 kertaa. Fysioterapia sisältää mm. liikkumisen ja päivittäisten toimintojen harjoittelua ja ohjausta leikkauksesta johtuvat määräaikaiset rajoitukset huomioiden, liike- ja liikuntaohjeiden ohjaamista, apuvälinepalvelua ja mahdollisen jatkofysioterapian järjestämistä.

Työskentely tapahtuu ortopedistraumatologisella ja kirurgisilla vuodeosastoilla (Hml), ensiavussa (Hml) ja päiväkirurgisissa yksiköissä (Päiki) sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä. Lapset ja nuoret ovat vuodeosastolla 3A. Potilaiden mahdollisesti tarvitsema jatko-fysioterapia toteutetaan alueellisten käytäntöjen mukaan joko fysiatrian poliklinikoilla (Hml ja Rmk), oman alueen perusterveydenhuollossa tai yksityissektorilla.

Neurologiset potilaat

Neurologisen fysioterapian potilailla voi olla erilaisia keskus- ja ääreishermostoperäisiä sairauksia, kuten aivoverenkiertohäiriöistä johtuva halvaus, MS–tauti, Parkinsonin tauti, ALS tai dystonia. Fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja arvioinnissa sekä seurannassa on käytössä erilaisia alueellisesti sovittuja testejä, joiden tietoja voidaan hyödyntää jokaisessa kuntoutuksen vaiheessa sekä sairaalassa että jatkohoidossa. Neurologisen potilaan kuntoutuksessa korostuu moniammatillisuus ja kuntouttava työote. Fysioterapian tavoitteet muodostuvat kuntoutujan tarpeista liikkua ja toimia elinympäristössään sekä selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista itsenäisesti tai avustettuna. Fysioterapian tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.

Neurologisella akuuttiosastolla 4B, Hämeenlinnassa, fysioterapia painottuu potilaan fyysisen tilanteen tutkimiseen ja arviointiin sekä apuväline- ja jatkohoidon tarpeen arviointiin. Jatkohoitoa tarvitsevista potilaista osa siirtyy keskussairaalan kuntoutusyksikköön Riihimäelle, osa terveyskeskusten kuntoutusosastoille. Keskimääräinen hoitoaika akuuttineurologisella osastolla on 3,5 vrk (v. 2016)

Neurologinen kuntoutusyksikkö sijaitsee keskussairaalan Riihimäen yksikössä (5. kerros). Kuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä toimintakyky ja omatoimisuus. Fysioterapiassa korostuu ohjattu monipuolinen harjoittelu potilaan kulloisetkin voimavarat huomioiden ja hyödyntäen. Fysioterapia toteutetaan pääosin yksilöllisesti, mutta voi toteutua osin myös ryhmäkuntoutuksena. Tarvittaessa potilaan kotona selviytymistä kartoitetaan ja tuetaan kotikäynnillä.

Polikliinisesti tapahtuva fysioterapia keskittyy potilaan liikkumisen ja toiminnallisen tason tutkimiseen ja arviointiin, palvelusetelillä toteutetun fysioterapian tuloksellisuuden arviointiin ja jatkofysioterapiasuosituksiin näiden perusteella. Potilas saa myös ohjausta ja neuvontaa omatoimista harjoittelua varten arkielämän sujumiseksi.

Sisätautien ja hengityspotilaat

Kanta-Hämeen keskussairaala on osa Tampereen yliopistosairaalan sydänsairaalaa, jonka käytäntöjen mukaan sydänpotilaiden fysioterapia toteutetaan myös kardiologisella osastolla 6BK (Hml). Sisätautien ja keuhkosairauksien potilaiden fysioterapia sisältää potilaasta riippuen mm. yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, liikkumisen ja toimintakyvyn arviointia ja harjoittamista, hengitystoimintojen mittauksia ja hengitysharjoituksia, erilaisia testauksia, kuten 6 minuutin kävelytesti ja porrastesti. Monet potilaat tarvitsevat apuvälinepalvelua liikkumisen apuvälineiden osalta. Fysioterapia toteutetaan pääosin potilaan ollessa vuodeosastolla (Hml). Fysiatrian poliklinikalla (Hml ja Rmk) tehdään lähinnä hengitysohjauksia, kävelytestejä ja reumaohjauksia. Fysioterapeutti osallistuu asiantuntijana mm. sydänpotilaiden ja heidän omaistensa ohi on- tilaisuuteen ja reumapotilaiden ensitietotilaisuuksiin.

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret ohjautuvat fysioterapiaan mm. lasten ja nuorten osastolta ja poliklinikalta, vauvalan teholta ja vauvapoliklinikalta, lastenneurologian poliklinikalta sekä kirurgian ja nivelpoliklinikalta. Lasten fysioterapiassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus lapsen tai nuoren ja hänen lähipiirinsä kanssa sekä yhteistyö monien eri ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa sekä sairaalassa että sen ulkopuolella. Lasten ja nuorten fysioterapia toteutetaan pääasiassa Hämeenlinnan yksikössä.

Tavoitteena on lapsen tai nuoren kokonaiskehityksen tukeminen ja toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen. Lasten ja nuorten fysioterapia keskittyy fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä apuvälineiden ja tukien tarvearvioon, sovitukseen ja käytön ohjaukseen. Mm. lastenneurologisten ja reumalasten kohdalla arvioidaan fysioterapian tarvetta ja muualla toteutetun fysioterapia tuloksellisuutta ja tehdään suosituksia lääkärin päätöksen teon tueksi mm. Kelan kustantamasta tai palvelusetelillä tai omassa kotikunnassa toteutettavasta fysioterapiasta.

Psykiatrian ja mielenterveyspotilaat

Psykiatrian potilaiden fysioterapian painopisteenä ovat syömishäiriöiset lapset ja nuoret, mutta palvelua annetaan myös muille potilaille resurssien puitteissa. Fysioterapia toteutetaan psykofyysisen fysioterapian eri keinoin yksilöllisesti ja ryhmätoimintana sekä vuodeosastoilla (Hml) että polikliinisesti (Hml ja Rmk). Fysioterapeutti on kiinteässä yhteydessä potilaan kanssa työskentelevään muuhun hoitotiimiin.

Polikliiniset fysioterapiapotilaat

Potilaat tulevat polikliiniseen fysioterapiaan mm. fysiatrian, kirurgian ja ortopedian poliklinikoilta ja päiväkirurgiasta sekä kipu-, gynekologian ja urologian poliklinikoilta tai jatkofysioterapiaan eri vuodeosastoilta. Fysioterapia keskittyy potilaiden tuki- ja liikuntaelinoireisiin ja kipuongelmiin sekä potilaisiin, joilla on lantionpohjan toimintahäiriöitä sekä virtsan- ja/tai ulosteen karkailua. Ks. neurologinen ja sisätautien polikliininen fysioterapia ko. fysioterapiaotsikoiden alta.

Fysioterapian sisältönä on tapauksesta riippuen esim. yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, liike- ja toimintakyvyn harjoittaminen, liikeharjoitusohjeiden laatiminen, ohjaus ja seuranta, kivun hallintakeinojen etsiminen, manuaalinen käsittely ja fysikaalinen hoito, apuvälinepalvelu. Terapian toteuttamiseen on käytettävissä allas sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksiköissä. Tekonivelpotilaiden pitkäaikaisseurantaa toteutetaan molemmissa yksiköissä.

Toimintaterapia

Asiakkaat tulevat toimintaterapiaan keskussairaalan eri poliklinikoilta ja vuodeosastoilta. Toimintaterapiassa arvioidaan kokonaisvaltaisesti aikuis- ja lapsipotilaiden toimintakykyä ja selviytymistä omassa toimintaympäristössään ja näihin liittyvää apuvälinetarvetta. Arviointi ja terapia kohdistuu potilaan valmiuksiin selviytyä päivittäisistä, usein arkisista, toiminnoista elämän eri osa-alueilla, kuten kyvystä pukeutua, laittaa ruokaa, tehdä työtä tai harrastaa. Toimintaterapeutit valmistavat lisäksi erilaisia yksilöllisiä lastoja, tukia ja ortooseja.

Toimintaterapian osa-alueita ovat:
Päivittäisten toimintojen arviointi ja terapia
Yläraajan toimintakyvyn arviointi ja terapia
Ortoosihoidot (mm. yksilölliset tuet, lastat)
Apuvälinetarpeen arviointi, käytön ohjaus ja seuranta
Kivun arviointi ja hoito toimintaterapeuttisin menetelmin
Lasten ei-kielellisen kehityksen kokonaisvaltainen arviointi

Yhteystiedot:

Fysiatrian poliklinikka Hämeenlinna
Ajanvaraus, hoidolliset asiat: takaisinsoittopalvelun puh. 03 629 2046. Palvelu auki arkisin klo 8.00-14.30

Tekstiviestinumero 045 73976629

 

Fysiatrian poliklinikka Riihimäki
Ajanvaraus, hoidolliset asiat: takaisinsoittopalvelun puh. 019 744 5492.

Tekstiviestinumero 045 73976630

 

Takaisinsoittopalvelu on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Virka-ajan ulkopuolella tulleisiin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivinä.

 

Halutessasi voit olla meihin yhteydessä tekstiviestitse, numerot yllä poliklinikan yhteydessä. Numeroihin ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Ajan peruutus tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: PERUUTUS, potilaan nimi, syntymäaika ja peruttava aika. Lapsen asioita hoidettaessa, muista mainita myös lapsen nimi.

Ajanperuutus on oltava perillä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.

Tämän jälkeen perutuista ajoista veloitamme sakkomaksun.

 

Takaisinsoittopyyntö tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: TAKAISINSOITTO ja lyhyesti, missä asiassa toivot yhteydenottoa.

Lapsen asioita hoidettaessa muista mainita viestissä lapsen nimi.

 

Muissa asioissa kirjoita asiasi viestiin lyhyesti.